STATUT

Gminnego  Ludowego  Klubu  Sportowego

JAWOR  1955” w Jaworniku  Polskim


STATUT

Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „JAWOR  1955 ”  w Jaworniku Polskim


Rozdział 1

Nazwa, barwy, teren działania,  siedziba i  charakter prawny Klubu

§ 1

Gminny Ludowy Klub Sportowy  „JAWOR 1955 " w Jaworniku Polskim, zwany dalej ,,Klubem”, jest
gminnym uczniowskim klubem sportowym realizującym cele i zadania w zakresie upowszechniania
kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, podlega wpisowi do ewidencji, oraz posiada   
osobowość prawną,

§ 2

1. Terenem działania Klubu jest Gmina Jawornik Polski.
2. Siedzibą Klubu jest budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia w Jaworniku Polskim nr 215 (pod apteką).

§ 3

1. Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 4 ustawy  z dnia 25 czerwca 2010 r. O sporcie
( Dz.U. Nr 127 poz.857) i działa zgodnie z tą ustawą  i  ustawą z  dnia 7 kwietnia 1989 r. –     
Prawo o stowarzyszeniach (jednolity tekst Dz.U. nr 79 poz.855 z późniejszymi zmianami) ;
oraz z własnym Statutem.
2. Klub wypełnia zadania Rady Gminnej „LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE” w Jaworniku Polskim..

§ 4

1. Barwami Klubu są kolory:  niebiesko-czerwono zielone.
2. Godłem Klubu jest: równoboczny trójkąt z napisem wewnątrz trójkąta na czerwonym tle
„GLKS JAWOR "  i liściem drzewa jawor koloru zielonego.
Trójkąt wpisany jest w elipsę otoczoną wieńcem z zielonych laurowych liści i napisem „1955”  w polu
koloru niebieskiego nad trójkątem i  „w Jaworniku Polskim” na żółtym tle po bokach trójkąta.
3. Klub używa pieczęci o treści: Gminny Ludowy Klub Sportowy  „JAWOR 1955 " w Jaworniku Polskim.

§ 5

1. Klub zrzesza w szczególności uczniów, rodziców, nauczycieli i wszystkich chętnych, którzy złożą
stosowną deklarację i przyjmują postanowienia określone w niniejszym  statucie.
2. Członkowie  Klubu zobowiązani są do przestrzegania uchwał Walnego Zebrania Członków Klubu,
oraz  decyzji i programów ustalonych przez Zarząd Klubu.                                                                          


Rozdział 2

Cele, zadania Klubu i sposoby działania

§ 6

Celem Klubu jest:
1. tworzenie odpowiednich warunków do uprawiania sportu przez  jego członków.
2. organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego dzieci i młodzieży, w tym organizowanie
działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
3. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań
sportowych Klubu.
4. organizowanie zawodów sportowych, obozów, oraz imprez turystyczno -  rekreacyjnych.
5. uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na terenie gminy, powiatu przeworskiego, województwa podkarpackiego przez inne kluby, zrzeszenia, związki sportowe i organy samorządowe.
6. prowadzenie  profilaktycznej działalności  informacyjnej i edukacyjnej dla młodzieży zagrożonej, w tym
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, zgodnie z art.4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

§ 7

Klub realizuje swoje zadania statutowe w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci
i młodzieży, we współdziałaniu ze związkami sportowymi i władzami samorządowymi.

§ 8

Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków, oraz pomocy samorządu gminy Jawornik Polski.

Rozdział 3

Członkowie ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie klubu dzielą się na:
1. zwyczajnych
2. wspierających.
3. honorowych
§ 10

Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być, po spełnieniu wymogów § 5 Statutu:
1. osoby pełnoletnie
2. osoby  małoletnie  w wieku  od 16 do 18 lat, z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych z
czynnym i biernym prawem wyborczym, z tym, że w Zarządzie Klubu większość muszą stanowić
osoby  o pełnej zdolności do czynności prawnych.
3. osoby małoletnie, poniżej 16 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów, bez prawa udziału w
głosowaniu na Walnych Zebraniach, oraz bez czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu.
§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1. uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym, z zachowaniem
ograniczeń zawartych w § 10.
2. zgłaszania skarg i wniosków wobec władz Klubu.
3. uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub.
4. korzystanie z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.
5.używania odznak i barw Klubowych.
6. korzystanie z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 12

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
1. uczestniczenia w bieżącej działalności Klubu.
2. regularnego opłacania składek członkowskich.
3. przestrzegania postanowień Statutu, uchwał Walnych Zebrań  i Zarządu, oraz regulaminów Klubu.
4. godnego reprezentowania barw Klubu w zawodach sportowych.
5. stałego podnoszenia swego poziomu sportowego i etycznego.
6. ochrony i szanowania własności Klubu.

§ 13

Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych dokonuje Zarząd  Klubu na podstawie  pisemnej deklaracji
przystępującego. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu.

§ 14

Członkami Wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, zainteresowane celami statutowymi Klubu i udzielający mu pomocy  finansowej lub organizacyjnej.

§ 15

Członkowie Wspierający mają prawo do:
1. uczestniczenia bezpośrednio (osoby fizyczne), lub poprzez swoich delegatów  (osoby prawne)
w Walnych Zebraniach Klubu.
2. zgłaszanie wniosków i propozycji wobec Klubu.
3. korzystanie z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.
4. przestrzegania postanowień Statutu, uchwał Walnych Zebrań i Zarządu.

§ 16

Godność członka Wspierającego i Honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

§ 17

Członkowie Honorowi posiadają prawa Członków  Wspierających.
§ 18

Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:
1. dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu,
2. skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
a) naruszenia postanowień statutu,
b) nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 6 miesięcy
c) działania na szkodę Klubu,
d) nie opłacania składek członkowskich przez rok po pisemnym upomnieniu
3. śmierci członka Klubu
4.  rozwiązania się Klubu.

§ 19

Członek Klubu ma prawo do bezpłatnego wstępu na wszystkie zawody sportowe organizowane przez Klub po okazaniu legitymacji.

§ 20

Uchwały w sprawie członkostwa podejmuje Zarząd Klubu zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu Klubu.

§ 21

Zarząd Klubu uprawniony jest do stosowania wobec członków Klubu następujących kar porządkowych:
1. upomnienia
2. nagany
3. zawieszenia w prawach Członka na okres 10 miesięcy
4. dyskwalifikacji na określony czas (dotyczy zawodników Klubu)
5. skreślenia z listy Członków Klubu

§ 22

Członkowie Klubu ukarani przez Zarząd maja prawo odwoływać się do Walnego Zebrania Członków Klubu, w terminie 30 dni od podjęcia przez Zarząd Klubu uchwały o ukaraniu.

§ 23

Członkowie skreśleni z listy Członków, lub występujący z Klubu dobrowolnie mają obowiązek:
1. uregulowania składek członkowskich
2. zwrotu sprzętu klubowego
3. uregulowania innych zobowiązań finansowych wobec Klubu ustalonych przez Zarząd
4. zwrotu legitymacji i odznak Klubu, przy czym Zarząd Klubu może wyrazić zgodę na ich zatrzymanie.


Rozdział 4

Władze Klubu

§ 24
1. Władzami Klubu są:
1)    Walne Zebranie Klubu
2)    Zarząd
3)    Komisja Rewizyjna
2. Kadencja Władz trwa 4 lata.  Wybór Władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym.
§ 25
1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą  Klubu i  może być zwyczajne i nadzwyczajne,
2. Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na cztery lata.
3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz w roku.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
1)  z własnej inicjatywy,
2)  na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3)  na wniosek 1/3 ogółu członków,
4)w terminie 14 dni od chwili otrzymania przez Zarząd odwołania o którym mowa w § 22
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od dnia  
złożenia wniosku i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.
6. Zarząd jest zobowiązany do powiadomienia na piśmie Członków o terminie, porządku obrad i miejscu    
odbycia zebrania, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem   

§ 26
Walne Zebranie Klubu jest prawomocne:
1. w pierwszym terminie, przy obecności co najmniej 50 %  członków Klubu uprawnionych do głosowania
2. w drugim terminie, bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu,
a  porządek obrad nie został zmieniony.
Drugi termin wyznaczony może być na pół godziny po  pierwszym terminie.
§ 27
Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
1. uchwalanie statutu i jego zmian, uchwalanie budżetu
2. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
3. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej
4. uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu
5. uchwalanie programów sportowej i organizacyjnej działalności Klubu
6. podejmowanie uchwał o łączeniu, lub rozwiązaniu Klubu
7. zatwierdzenie regulaminów przedłożonych  przez  władze klubu
8. ustalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego do Klubu
9. nadawanie godności Członka Wspierającego i Honorowego na wniosek Zarządu
10.decydowanie o przeznaczeniu majątku rozwiązanego Klubu
11.rozpatrywanie  i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu

§ 28

W Walnym Zebraniu Klubu mogą, brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd Klubu.

§ 29

Uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu zapadają zwykłą większością głosów obecnych na Zebraniu uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem:
1. nadania lub pozbawienia godności Członka Honorowego Klubu
2. zmiany Statutu Klubu i łączenia, lub rozwiązania Klubu

§ 30

1. Zarząd Klubu składa się z 9 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, w tym:
1)Prezesa
2)Wiceprezesa ds. szkolenia i sportów
3)Sekretarza
4)Skarbnika
5)Kierownika sekcji narciarstwa klasycznego
6)Kierownika sekcji tenisa stołowego
7)Kierownika sekcji piłki nożnej
8)Kierownika sekcji siatkówki
9)  Kierownika sekcji szachowej

2. Zarząd Klubu jest organem wykonawczo – zarządzającym Klubu.
3. Podstawą działania Zarządu Klubu jest Statut Klubu, program działania i roczny plan finansowo –
gospodarczy Klubu
4. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz na 3 miesiące.
5. Uchwały Zarządu Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby
członków Zarządu,  w tym  Prezesa lub Wiceprezesa, przy czym przy równej ilości głosów decyduje
głos prowadzącego Zebranie.
§ 31

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w  szczególności:    
1)wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Klubu
2)uchwalenie planów pracy Klubu i ich realizacja
3)  gospodarowanie majątkiem ruchomym i środkami finansowymi w granicach budżetu
4)  zwoływanie Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Zebrań Członków Klubu
5)  składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z działalności         
6)  przyjmowanie i skreślanie członków,
7)  wystąpienie do Walnego Zebrania o nadanie tytułu Członka Wspierającego i Honorowego
8)  wyróżnianie i karanie członków Klubu            
9)  powoływanie i rozwiązywanie sekcji i drużyn w Klubie,
10)  reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu
11)  podejmowanie innych decyzji nie zastrzeżonych dla walnego Zebrania Członków Klubu,
lub Komisji Rewizyjnej Klubu.
§ 32

1. Członek Zarządu Klubu  może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu,
jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób
zawiódł  zaufanie członków Klubu.
2. W okresie kadencji władzom Klubu przysługuje prawo kooptacji nowych członków władz, w miejsce
tych, których członkostwo wygasło.
3. Ilość członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby składu osobowego Zarządu  Klubu
pochodzących z wyboru na Walnym Zebraniu Członków Klubu
.
§ 33

1. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd  większością
2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania
Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

§ 34

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.
3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
4. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby pełniące funkcje w Zarządzie.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej Klubu mają prawo do udziału w posiedzeniach Zarządu Klubu
z głosem doradczym.
6. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.
7. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
1)    przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej Klubu
2)    wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności określenia terminów oraz sposobu ich usunięcia
3)składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu, oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi
4)składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć
mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu
5)  występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z
wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z
prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

§ 35

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie
wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie
członków Klubu.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego    
Zebrania Klubu w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.
§ 36

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej -  władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu spośród członków Klubu.
Liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 pochodzących z wyboru.

§ 37

1. Członkowie Klubu pełnią swoje funkcje społecznie, z wyjątkiem tych, z którymi Zarząd Klubu nawiązał
stosunek pracy.
2. Mandat członka władz Klubu wygasa przed upływem kadencji w przypadku:
1)  złożenia na piśmie rezygnacji z mandatu
2)  wykluczenia ze składu władz
3)  utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sadowego
4)śmierci członka władz

Rozdział 5

Sekcje sportowe w Klubie

§ 38

W  Klubie działa pięć sekcji:
1. sekcja narciarstwa klasycznego
2. sekcja tenisa stołowego
3. sekcja piłki nożnej
4. sekcja siatkówki
5. sekcja szachowa.
§ 39

Zarząd Klubu powołuje, zawiesza i rozwiązuje sekcje sportowe w Klubie zgodnie z możliwościami finansowymi i zapotrzebowaniem społecznym.
§ 40

1. Sekcje sportowe w Klubie kierowane są przez Rady Sekcji w składzie:
1) Kierownik
2) Gospodarz
3) Kapitanowie drużyn
2. Kierownik Sekcji wybierany jest przez Walne Zebranie Członków Klubu z pośród  członków Sekcji.
3. W okresie między Walnymi Zebraniami Kierowników Sekcji powołuje i odwołuje Zarząd Klubu.
4. Pozostali członkowie Rady Sekcji  wybierani są w tajnych wyborach bezpośrednich.

§ 41

1. W skład sekcji sportowej wchodzą drużyny.
2. Drużyna reprezentowana jest przez Kapitana drużyny
3. Kapitanowie drużyn wybierani są przez jej członków w bezpośrednich i tajnych wyborach.
§ 42

Zarząd Klubu powołuje, zawiesza i rozwiązuje drużyny w Klubie zgodnie z możliwościami finansowymi
i zapotrzebowaniem społecznym.


Rozdział 6

Wyróżnienia i kary

§ 43

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.

§ 44

1. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu  Zarządowi przysługuje,  zgodnie z
regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu  prawo wymierzania następujących kar:
1)    upomnienia.
2)    nagany,
3)    zawieszenie w prawach członka na okres 10 miesięcy,
4)  skreślenia
2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego
Zebrania Klubu w terminie 30 dni.
3. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział 6

Majątek, fundusze Klubu, oraz przystąpienie do zrzeszeń i związków sportowych

§ 45

1. Na fundusze Klubu składają się:
-    składki członkowskie,
-    darowizny i zapisy,
dotacje
dochody z własnej działalności
inne wpływy
2. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 46

1. W celu organizowania i prowadzenia współzawodnictwa w sporcie Klub może być członkiem zrzeszeń i
związków sportowych.
2. O przystąpieniu do zrzeszeń i związków sportowych decyduje Zarząd Klubu.
§ 47

Do składania oświadczeń woli w imieniu Klubu wymagane jest współdziałanie Prezesa lub Wiceprezesa
i Skarbnika Klubu.

Rozdział 7

Historia, zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

§ 48

1. Gminny Ludowy Klub Sportowy  „JAWOR 1955 " w Jaworniku Polskim jest prawnym następcą:
1) Ludowego Zespołu Sportowego w Jaworniku Polskim,
2) Ludowego Zespołu Sportowego „Jawor” w Jaworniku Polskim
3) Ludowego Zespołu Sportowego w Hucisku Jawornickim
4) Ludowego Zespołu Sportowego w Hadlach Szklarskich
5) Ludowego Zespołu Sportowego w Hadlach Kańczuckich
6) Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „JAWOR” w Jaworniku Polskim
po których przejmie majątek i tradycje.
2. Zawodnicy Klubów wymienionych w ust.1 stają się zawodnikami obecnego Klubu.

§ 49

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów obecnych uprawnionych do głosowania.

§ 50

1. Rozwiązanie Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu
podjętej większością 2/3 głosów obecnych uprawnionych do głosowania.
2. Likwidatorami  Klubu winni być wyznaczeni przez Walne Zebranie członkowie Zarządu.
3. O przeznaczeniu majątku likwidowanego Klubu decyduje Walne Zebranie Członków Klubu
Rozgrywki ligowe

 

 

Sponsorzy

 

Treningi

Treningi zawodników Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „JAWOR 1955”

w Jaworniku Polskim

od dnia  01.10.2016 r. odbywają się:

 

-sekcji tenisa stołowego - we wtorki i czwartki w godz. od 1900 do 2200 (treningi prowadzi p. Szajnik Jacek)

-sekcji siatkówki - w poniedziałki i środy w godz. od 1800 do 2000 oraz soboty (dziewczyny) w godz. od 1800 do 2000(treningi prowadzi p. Staszczak Marek)

-sekcji narciarstwa klasycznego - w niedziele w godz. od 1800 do 2000 (treningi prowadzi p.Jamrozik Jakub

W/w treningi będą prowadzone w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Jaworniku Polskim (wejście od strony północnej).

-sekcji piłki nożnej - w niedziele w godz. od 1600 do 1800 w sali ZS nr 1, lub na boisku w Hadlach Szklarskich (treningi prowadzi p. Jarosz Patryk)

-sekcji szachów - w niedzielę w godz. od 1800 do 2000 w siedzibie Klubu „pod apteką”, (treningi prowadzi p. Jaremkiewicz Marian)

W sprawach treningów prosimy kontaktować się z prowadzącymi treningi, lub kierownikami poszczególnych sekcji :
    tenis stołowy – p. Galej Grzegorz
    siatkówka – p. Staszczak Marek
    piłka nożna – p.Jarosz Patryk
    narciarstwo klasyczne (biegi) – p. Jamrozik Jakub
    szachy – p. Piątek Łukasz

Przydatne linki