PROGRAM DZIAŁANIA Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „JAWOR 1955” w Jaworniku Polskim na lata 2015 – 2018

 

Gminny Ludowy Klub Sportowy „JAWOR 1955 " w Jaworniku Polskim, zwany dalej ,,Klubem”,

jest gminnym uczniowskim klubem sportowym realizującym cele i zadania w zakresie

upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

 

Klub ten będzie w latach 2015 – 2018 wykonywał swoje zadania statutowe poprzez:

 

1. Organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego dzieci i młodzieży, w tym organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.

2. Szkolenie zawodników, w tym młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół średnich –mieszkańców gminy Jawornik Polski, w sekcjach: piłki nożnej, narciarstwa klasycznego, tenisa stołowego, siatkówki i szachów.

3. Stwarzanie warunków do uprawiania sportu w gminie poprzez udział w szkoleniach, wnioskowanieo dofinansowanie działalności sportowej Klubu przez Gminę na szkolenia i zakup strojów i sprzętu sportowego, oraz wnioskowanie o zakup strojów i sprzętu sportowego przez sponsorów.

4. Organizowanie zawodów sportowych na terenie gminy w narciarstwie klasycznym, szachach, tenisie stołowym, siatkówce i piłce nożnej.

5. Przygotowanie sportowe reprezentacji wsi: Jawornik Polski i Jawornik Przedmieście, Widaczów i Hucisko Jawornickie, oraz Hadle Szklarskie i Hadle Kańczuckie w tych dyscyplinach do zawodów z cyklu „O PUCHAR WÓJTA GMINY JAWORNIK POLSKI

6. Udział tych sekcji w zawodach i rozgrywkach ligowych, organizowanych przez związki sportowe, Podkarpackie Zrzeszenie LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE, inne zrzeszenia i inne podmioty.

7. Organizowanie imprez sportowych i kulturalnych przez członków GLKS „JAWOR 1955” z przeznaczeniem dochodów na cele statutowe Klubu.

8. Współdziałanie z władzami samorządowymi gminy, oraz dyrekcjami szkół z terenu gminy Jawornik Polski w organizowaniu działalności sportowej.

9.Współpraca z innymi klubami sportowymi z terenu gminy w organizowaniu zawodów sportowych.

10. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu, oraz promowanie zasad etyki sportowej wśród zawodników i kibiców.

11. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla młodzieży zagrożonej, zgodnie z art.4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

12. Udzielanie pomocy młodzieży uzależnionej w wyrwaniu się z nałogów poprzez zachęcanie ich do czynnego uprawiania sportu na prowadzonych przez Klub pozalekcyjnych zajęciach sportowych.

 

uchwalono na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo Wyborczym

Członków GLKS „JAWOR 1955” w Jaworniku Polskim w dniu 22.02.2015 r.

Przewodniczący Walnego Zebrania

Pałys Grzegorz

Rozgrywki ligowe

 

 

Sponsorzy

 

Treningi

Treningi zawodników Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „JAWOR 1955”

w Jaworniku Polskim

od dnia  01.10.2016 r. odbywają się:

 

-sekcji tenisa stołowego - we wtorki i czwartki w godz. od 1900 do 2200 (treningi prowadzi p. Szajnik Jacek)

-sekcji siatkówki - w poniedziałki i środy w godz. od 1800 do 2000 oraz soboty (dziewczyny) w godz. od 1800 do 2000(treningi prowadzi p. Staszczak Marek)

-sekcji narciarstwa klasycznego - w niedziele w godz. od 1800 do 2000 (treningi prowadzi p.Jamrozik Jakub

W/w treningi będą prowadzone w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Jaworniku Polskim (wejście od strony północnej).

-sekcji piłki nożnej - w niedziele w godz. od 1600 do 1800 w sali ZS nr 1, lub na boisku w Hadlach Szklarskich (treningi prowadzi p. Jarosz Patryk)

-sekcji szachów - w niedzielę w godz. od 1800 do 2000 w siedzibie Klubu „pod apteką”, (treningi prowadzi p. Jaremkiewicz Marian)

W sprawach treningów prosimy kontaktować się z prowadzącymi treningi, lub kierownikami poszczególnych sekcji :
    tenis stołowy – p. Galej Grzegorz
    siatkówka – p. Staszczak Marek
    piłka nożna – p.Jarosz Patryk
    narciarstwo klasyczne (biegi) – p. Jamrozik Jakub
    szachy – p. Piątek Łukasz

Przydatne linki